กระทรวง ICT เริ่มเลิกใช้ Microsoft Office และใช้ Libre Office แทน


กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการจัดประชุมผู้บริหารเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสนับสนุนการใช้โปรแกรม Open Source เพื่อทดแทนโปรแกรมลิขสิทธิ์ในกระทรวงไอซีที โดยมีนางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน โดยได้มีการเชิญผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์และความสำเร็จในการเปลี่ยนองค์กรจากการใช้ Microsoft Office มาเป็น LibreOffice มาร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกัน สำหรับแนวทางในการดำเนินการนั้น จะเริ่มจากการตรวจสอบเครื่องทุกเครื่องว่า มีลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะ Microsoft Office จากนั้นให้ดำเนินการถอด Microsoft Office ออกทุกเครื่อง โดยเก็บลายเซนส์ที่มีลิขสิทธิ์ดังกล่าวไว้ เพื่อใช้สำหรับเครื่องที่จำเป็น แล้วดำเนินการติดตั้ง LibreOffice ทุกเครื่อง จากนั้น ทำการอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ภายในกระทรวง

ที่มา: opensource2day.com

Update

ล่าสุดไอซีที ประกาศจุดยืน วันที่ 1 กันยายน 2554 ทุกหน่วยงานในสังกัด ต้องสนับสนุนการใช้ชุดโปรแกรมอิสระ OpenOffice เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ในการสร้างบุคลากรโอเพ่นซอร์ส หวังเป็นทางเลือกและตัวอย่างให้องค์กรภาครัฐอื่นๆ ปฏิบัติตาม หลังปล่อยให้ภาคเอกชนกลุ่มหนึ่ง นำร่องใช้โอเพนซอร์สไปก่อนหน้า

ที่มา: netcafeclub.net


About admin

talk with me at @pizad_sura
This entry was posted in News and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>