E-Book หนังสือ ความทรงจำ โดย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ PDF


หนังสือ E-Book หนังสือ ความทรงจำ โดย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  PDF ดาวโหลด ฟรี

ชื่อหนังสือ: ความทรงจำ
รูปแบบไฟล์: PDF
หมวดหมู่: วรรณกรรม
ผู้แต่ง: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ


 
E-Book หนังสือ ความทรงจำ โดย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  PDF

รายละเอียดหนังสือ ความทรงจำ โดย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  PDF

หนังสือ “ความทรงจำ” โดย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นเรื่องที่ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงลงมือแต่งเมื่อ 1 กันยายน 2476 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง และพระองค์ต้องเสด็จไปประทับที่ ปีนัง ทำให้ทรงว่างเว้นจากงานราชการเกือบ 10 ปี แม้จะยังไม่จบบริบูรณ์ตามที่ทรงตั้งพระทัยไว้ก็นับว่าเป็นเอกสารที่ล้ำค่า ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทย

หนังสือ “ความทรงจำ” โดย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ แบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ
1. เริ่มเรื่องประวัติตั้งแต่ประสูติ
2. เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อก่อนเสวยราชย์
3. เรื่องเมื่อเปลี่ยนรัชกาล
4. เริ่มเรื่องรัชกาลที่ 5
5.
เรื่องเสด็จไปต่างประเทศครั้งแรก
ภาคผนวก
-สมุดประวัติรับราชการ
-สมาชิกกิตติมศักดิ์ในต่างประเทศ
-เรื่องตระกูลวงศ์พระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ)

 

ดาวโหลดหนังสือ ความทรงจำ โดย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  PDF

Download Link #1

Download Link #2

(เลือกแค่ 1 ลิ้งค์)

Password แตกไฟล์ (Winrar): soft2.me


About admin

talk with me at @pizad_sura
This entry was posted in E-Book, วรรณกรรม and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>